Legislație

Legea 272 privind drepturile copilului

Legea 273 privind adopția

Dispoziție metodologică Nr. 8736/ANDPDCA 02.04.2020

Hotararea Nr. 417 din 24.03.2020 Consiliul Superior al Magistraturii

Legea nr. 57 din 2016 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normativeLegea nr. 273/2004, republicată – privind procedura adopţiei, republicatăOrdonanță nr. 27 din 2015  – S-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 27 din 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor socialeOrdonanta de Urgenta nr. 11 din 2014 – privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeOrdonanta de Urgenta nr. 65 din 2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normativeLegea nr. 138 din 2011 – pentru ratificarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

Legea nr. 252 din 2010  – privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007

Extras – Codul civil –  Capitolul III AdopțiaLegea nr. 87 din 2007 – pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003

Legea nr. 294 din 2006 – pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005

Legea nr. 497 din 2006 – pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România

Legea nr. 272 din 2004  – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicataLegea nr. 216 din 2003 – privind aderarea României la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980

Legea nr. 84 din 1994 – pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993

Legea nr. 138 din 2011 – pentru ratificarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

Legea nr. 101 din 1992  – pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975

Legea nr. 100 din 1992 – pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

Legea nr. 26 din 1991 – pentru aderarea Romaniei la conventia privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate

Legea nr. 18 din 1990 – pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului.

HG nr. 448 din 2017 – pentru aprobarea metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la per…

HG nr. 502 din 2017 – privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului HG nr. 502 din 2017

HG nr. 579 din 2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţie

HG nr. 75 din 2015 – privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

HG nr. 691 din 2015 – S-a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

HG nr. 978 din 2015 – privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale

HG nr. 299 din 2014 – privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

HG nr. 904 din 2014 – pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

HG nr. 1103 din 2014 – pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sani

HG nr. 1113 din 2014 – privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016

HG nr. 350 din 2012 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii

HG nr. 233 din 2012 – privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora

HG nr. 49 din 2011 – pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi

HG nr. 1007 din 2010 – privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010 – 2014, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 329 din 2010 – privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei

HG nr. 867 din 2009 – privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

HG nr. 859 din 2008 – privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008

HG nr. 860 din 2008 – privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013

HG nr. 1443 din 2004 – privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala în favoarea acestora

HG nr. 1434 din 2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicata

HG nr. 1437 din 2004 – privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului

HG nr. 1438 din 2004 – pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

HG nr. 1439 din 2004 – privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

HG nr. 1441 din 2004 – cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

HG nr. 679 din 2003 – privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist

HG nr. 1018 din 2002 – pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare

Ordin nr. 25 din 2019 – privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ordin nr. 26 din 2019 – privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ordin nr. 81 din 2019 – privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale

Ordin nr. 27 din 2019 – privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Ordin nr. 1306 din 2016 – pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

Ordin nr. 1985 din 2016 – privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

Ordin nr. 1733 din 2015 – S-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1733 din 2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament

Ordin nr. 631 din 2013 – privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior

Ordin nr. 552 din 2012 – privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei

Ordin nr. 550 din 2012 – privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică

Ordin nr. 546 din 2012 – privind aprobarea modelului-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţă socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare

Ordin nr. 617 din 2012 – privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului adopţii şi postadopţii în relaţia cu managerul de caz…

Ordin nr. 1548 din 2010 – privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

Ordin nr. 288 din 2008 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului

Ordin nr. 14 din 2007 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordin nr. 101 din 2006 – privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordin nr. 286 din 2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie

Ordin nr. 287 din 2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordin nr. 289 din 2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordin nr. 132 din 2005 – pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii

Ordin nr. 21 din 2004 – pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

Ordin nr. 24 din 2004 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

Ordin nr. 25 din 2004 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi

Ordin nr. 27 din 2004 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi

Ordin nr. 89 din 2004 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatati

Ordin nr. 18 din 2003 – privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

Ordin nr. 35 din 2003 – privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordin nr. 137 din 2003 – privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti

Ordin nr. 177 din 2003 – privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului

Ordin nr. 12709 din 2002 – privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora